امواج ارام وطوفان خیز دریای مواج زندگی و پاروهای شکسته من وحاصل عمر برباد رفته